• home header spotlight worldmapwhite
 • slider1
 • slider2
 • slider3

Nowelizacja prawa energetycznego - Mały Trójpak w praktyce przedsiębiorstwa energetycznego

136x184 banner na www may-trjpak

pobierz-broszure

formularz-zgloszeniowy

calendar altTermin szkolenia: 2 października 2013 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Korzyści i cele:
 • W dniu 26 lipca 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Niespełna miesiąc później nowelizację Prawa energetycznego zwaną „małym trójpakiem” podpisał Prezydent RP.
  Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie naszych przepisów do przepisów unijnych.
 • Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzone przepisy wpłyną na działanie przedsiębiorstw z branży energetycznej.

 

Program (9.00 - 16.15)

1. Wiadomości wprowadzające
2. Przedstawienie  wybranych, najnowszych regulacji  ustawy z  dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,  wprowadzenie przez nią pojęcia
- odbiorcy wrażliwego i odbiorcy przemysłowego
- uprawnienia odbiorcy wrażliwego energii  w stosunku do przedsiębiorstwa dystrybucji
- dodatku energetycznego
- derywatu elektroenergetycznego
- zbioru praw konsumenta energii
- stałego polubownego sądu konsumenckiego
- wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą (prosument energii)
- wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji
3.  Nowe regulacje wypowiedzenia umowy przez odbiorcę końcowego
- wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony
- obowiązki nałożone na odbiorcę wypowiadającego umowę (przedstawienie rzeczywistej efektywności ich wyegzekwowania)
4. Nowelizacja przepisów prawa energetycznego w zakresie zmiany sprzedawcy
- obowiązki w tym zakresie nałożone na operatora systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawcę
- praktyczne problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem dystrybucji a obrotu przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy
5. Istotne zmiany dotyczące procesu przeprowadzania kontroli
- wprowadzenie do zakresu  kontroli  pojęcia legalności pobierania energii
- nowelizacja przepisów obejmująca procedurę przeprowadzenia kontroli
- porównanie dotychczasowego przebiegu kontroli ze znowelizowanym, zaakcentowanie najważniejszych zmian
- ustawowa regulacja przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej
- wprowadzenie instytucji przywołania świadka
6. Uprawnienia i obowiązki  kontrolującego oraz odbiorcy
- konsekwencje obowiązku zamieszczania w protokole informacji o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu
- zbieranie i zabezpieczanie dowodów dotyczących nielegalnego pobierania energii
7. Nowelizacja zasad dotyczących  wstrzymywania dostarczania energii – odpowiedzialność  cywilnoprawna przedsiębiorstwa dystrybucji
- obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez  przedsiębiorstwo dystrybucji
- żądanie sprzedawcy energii  wstrzymania dostarczania energii
- odpowiedzialność przedsiębiorstwa dystrybucji za nieuzasadnione fizyczne  wstrzymanie dostaw w płaszczyźnie  cywilnej  przed sądem oraz administracyjnej przed Prezesem URE i SOKiK
8. Konsekwencje dla ekonomicznej stabilności przedsiębiorstwa dystrybucji wprowadzenia nowatorskiej, ustawowej regulacji postępowania reklamacyjnego związanego ze wstrzymaniem dostarczania paliw
- wzajemny stosunek i moc obowiązująca regulacji znowelizowanej ustawy i rozporządzeń wykonawczych w zakresie postępowania reklamacyjnego
- reklamacja odbiorcy dotycząca dostarczania energii  a możliwość wstrzymania dostaw
- adresat reklamacji odbiorcy
- termin rozpatrzenia  reklamacji przez  przedsiębiorstwo energetyczne  oraz konsekwencje jego niedochowania
- złożenie przez  odbiorcę reklamacji na wstrzymanie dostarczania energii  i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa energetycznego
9. Dwutorowość w płaszczyźnie przedmiotowej możliwości kwestionowania przez odbiorcę  nieuwzględnienia jego reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne
-  przesłanki dopuszczalności wystąpienia przez odbiorcę do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz jego wpływ na możliwość wstrzymania  dostaw
-  wystąpienie przez odbiorcę  do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w zakresie zasadności wstrzymania dostaw energii
10. Techniki obrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa energetycznego  w przypadku wystąpienia przez odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez sąd polubowny albo przez Prezesa URE
- możliwości przeciwdziałania przez przedsiębiorstwo celowemu przewlekaniu przez odbiorcę toku postępowania reklamacyjnego
11. Nowelizacja ustawy a charakter prawny  instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)
- krąg podmiotów związanych regulacjami instrukcji
- zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej i kompleksowej
12. Zagadnienie mocy obowiązującej dotychczasowych  przepisów wykonawczych regulujących  w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli oraz wzór legitymacji

  

Prelegent

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Jego praca zawodowa i to poczynając od Sądu Rejonowego, przez Sąd Okręgowy do obecnie Sądu Apelacyjnego obejmuje m.in. problematykę związaną z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i to zarówno przedsiębiorstw dystrybucji (jak i obrotu) związanych z problematyką umiejętnego wykorzystanie przez przedsiębiorstwa służebności przesyłu oraz wywłaszczenia nieruchomości (innych regulacji cywilno-prawnych) dla wzmocnienia bezpieczeństwa nowych jak i zrealizowanych już inwestycji sieciowych, kierowanych do przedsiębiorstw przez właścicieli nieruchomości szeroko rozumianych roszczeń finansowych i eksmisyjnych związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych na cudzych gruntach.
Prowadzi również od kilkunastu lat szkolenia na terenie całej Polski, w tym również w dużej ilości dla całego sektora energetycznego (zwłaszcza od 1998 roku).
Nadto prowadzi szkolenia z zakresu zwalczania plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów prawa energetycznego, praktycznych aspektów kontroli oraz dochodzenia roszczeń na drodze postępowania karnego i cywilnego, praktycznych warsztatów zawierania i rozwiązywania przez przedsiębiorstwa energetyczne umów, wzajemnej ochrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstw dystrybucji i obrotu związanych z wstrzymywaniem dostaw energii, dochodzeniem roszczeń i nielegalnego poboru, jak również z szeroko rozumianego prawnego zabezpieczania umów handlowych i inwestycyjnych w energetyce wraz z windykacja roszczeń z nich wynikających.
Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady i warsztaty w powyższym zakresie. Prowadząc swoje zajęcia zawsze dostosowuje stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy.

cena: 
790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 17 września 2013 r.
990 zł + VAT przy zgłoszeniu po 17 września 2013 r.

RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Patroni

1 patroni-medialni suebno-Gdask-May-Trjpak 

Kontakt

Progress Group
ul. Raabego 1 lok. 18
02-793 Warszawa

tel.: 22 750 25 93
fax: 22 207 28 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 812-179-93-77
REGON: 142504963

Newsletter

Wpisz adres e-mail, aby otrzymywać informacje o szkoleniach organizowanych przez Progress Group.Formularz Zgłoszeniowy

zgloszenie-szkolenia 

 

 • blue-logo-wc-min.png
 • chalas-i-wspolnicy-min.png
 • DZPlogoPANTONE-min.png
 • furtek-komosa-aleksandraowicz-min.png
 • kaszubiak-jedrzejko-adwokaci-min.png
 • metropolis-min.png
 • misters-audytor-min.png